Home

Deponering av avfall

Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, till exempel förorenade massor. Under 2000-talet infördes en rad förbud mot att deponera vissa avfallsslag och strängare lagstiftning vilket medförde att en stor del av de aktiva deponierna i Sverige har avslutats 3. deponering av icke-farliga muddringsmassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, 4. avfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall, 5. lagring, slutförvaring och annat omhändertagande av Deponering av avfall Handbok 2004:2 med allmänna råd till förordningen (2001:512) om deponering av avfall och till 15 kap. 34 § miljöbalken (1998:808 Deponering av avfall i Sverige Deponeringen av avfall har reglerats sedan deponiförordningens införande 2001. Totalt sett har mängden deponerat avfall och antalet deponier minskat som en följd av skärpta miljökrav Avfall för deponering. Allt farligt avfall som deponeras i en deponi för farligt avfall ska karakteriseras. Karakteriseringen ska innehålla uppgifter om t.ex. avfallets ursprung, utlakningsegenskaper, färg, lukt och fysikalisk form, enligt NFS 20014:10.. Avfall som deponeras i Fortum Waste Solutions deponi i Norrtorp ska alltså vara kemiskt och fysiskt stabilt samt klara gällande.

Deponier och avfall. Myndigheternas arbete med deponering av avfall är viktigt för att vi ska kunna leva upp till EU:s deponeringsdirektiv och svensk lagstiftning. Om deponeringen görs på rätt sätt kommer framtida efterbehandling av förorenad mark i anslutning till deponier att minska Deponigasen består mest av metan och koldioxid. Eftersom metan är en av de farligaste växthusgaserna är det viktigt att samla upp all gas. Alla större deponier, där det lagts organiskt avfall, har idag system för att samla upp gasen och oftast används den för att producera värme eller el. Inte bara deponering

Deponering Avfall Sverig

Deponering av avfall. 1 januari 2005 trädde Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall i kraft. Bestämmelserna ställer krav på den som producerar ett avfall och som avser att deponera detta Återvinning av avfall måste prövas hos en myndighet. Liksom vid all avfallsåtervinning måste återvinning av schaktmassor som betraktas som avfall prövas hos en myndighet. Prövning av en verksamhet innebär ett administrativt förfarande och att verksamheten måste följa de villkor som anges i beslutet från prövningsmyndigheten

Förordning (2001:512) om deponering av avfall Svensk

NFS 2004:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall NFS 2010:4 : Föreskrifterna ska inte tillämpas på utvinningsavfall som omfattas av förordningen (2008:722) om utvinningsavfall. --4 § Varje typ av avfall som deponeras ska ha genomgått en grundläggande karakterisering Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, samt för material och ämnen vi inte vill ha tillbaka i naturens kretslopp. En deponi är det som för inte så länge sedan kallades för soptipp användning av lämpligt inert avfall för byggnadsändamål i deponier, vid restaurering eller för mark-, väg- eller utfyllnadsarbete, deponering av icke-farliga muddringsmassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, avfall som omfattas av förordningen om utvinningsavfall

Flyfoto av Norsk AvfallshandteriDeponier och avfall - SGI

Deponering av organiskt avfall. Om en deponi innehåller organiskt material kommer det till stora delar brytas ned och ge upphov till deponigas bestående i huvudsak av metan och koldioxid.Dessa är två växthusgaser och påverkar därför klimatet. Dessutom kan det tillkomma risker för explosion och kvävning. [3] Gasen kan också samlas upp och användas som biogas Samråd för deponering av visst avfall. Det finns avfall som kan behöva deponeras eftersom det har sådana fysiska eller kemiska egenskaper att det endast bör behandlas genom deponering. Det kan till exempel vara avfall med höga halter av klor eller avfall som ger gnistbildning vid förbränning och som därför är olämpliga att förbränna Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det gäller framför allt utsläppen till vatten och luft samt buller och deponering av avfall.; Den vanligaste metoden är fortfarande utgrävning och deponering av de förorenade massorna.; Idag tillåter de flesta vetenskapliga tidskrifter deponering i någon form av egenarkiv

 1. Direktiv om deponering av avfall 4. Direktiv om uttjänta fordon 5. Direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer 6. Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. Mer i samma ämne
 2. Mottak av avfall. Når avfall mottas på et deponi, skal det foreligge nødvendig dokumentasjon på at avfallet oppfyller de kriteriene for avfallskvalitet som framgår av deponiets tillatelse. Den driftsansvarlige skal sørge for at det ved mottak av avfall for deponering foretas
 3. 1 Inledning Denna handläggarvägledning har tagits fram av Miljösamverkan Norrbottens arbetsgrupp inom fokusområde Förorenad mark och Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall. Under avsnittet Bakgrund beskrivs fokusämnets historik. Vägledningen är skriven av handläggare på miljökontor/miljö- och hälsoskyddsinspektöre
 4. Bestämmelser om förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall. 15 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sortering av brännbart avfall och om undantag från kravet i 14 § första stycket. Matavfal
 5. NFS 2004:10 om deponering av avfall och NFS 2010:1 om återvinning av massor. I dessa båda dokument finns gällande gränsvärden för totalhalter och utlakade halter. Lagstiftningen anger gränsvärden vid L/S 0,1 och L/S 10, men styr inte lakteknik. • Det finns lagkrav och lagstöd för laktest både för avfall och återvunnet material

deponering av avfall (2001:512). 12 Torrsubstans-halten avser den andel i avfallet som inte utgörs av vatten. Detta måste anges eftersom ett för högt vatteninnehåll i avfallet inte får deponeras enligt förordning om deponering av avfall (2001:512) Avfall som inte får deponeras Ur Förordningen för deponering av avfall 2001:512 8 § Följande avfall får inte deponeras: 1. flytande avfall, 2. avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt eller mycket brandfarligt enligt definitionen i bilaga 3 till avfallsförord

om deponering av avfall. De åtgärder som anges i en avslutningsplan bör anses vara tillräckliga, om. de uppfyller de krav i förordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS. 2001:14) om deponering av avfall som har betydelse för avslutning och efter-behandling. Därmed avses de bestämmelser i förordningen som handlar o LAKVATTEN (Leachate) Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller innehålls av avfall under deponering, mellanlagring eller transport. LINER (Liner) Tätning i deponi, ofta bestående av flera lager, för att förhindra nederbörd att tränga ner i deponin eller för att samla upp lakvatten

Deponering av avfall i Sverige - Naturvårdsverke

Avfall som varken kan återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas måste förvaras på ett säkert sätt under en lång tid, genom att läggas på deponi. Mängden avfall till vår deponering har sjunkit de senaste åren, tack vare att vi sorterar ut mer material för återvinning, och idag deponerar vi cirka 1 procent av allt avfall som kommer in till Hovgårdens avfallsanläggning Avfall från sanering av upplag för farligt avfall. Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på avfall från sanering av upplag för farligt avfall (11 § första stycket 4 LSA). När LSA infördes fanns det ett antal äldre deponier för farligt avfall där avfallet inte förvarades på ett tillfredsställande sätt Dessa fyra dokument kommer när samtliga dokument är klara att ersätta nu gällande handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1. Den vägledning som i nuvarande handbok berör sluttäckning av deponier kommer flyttas och senare ingå som en del i den vägledning Naturvårdsverket har rörande deponering av avfall Deponering av avfall Author: Sofia Tingstorp Subject: Handbok 2004:2 med allm�nna r�d Keywords: deponering av avfall, deponier, avfall, förordningen 2001:512, vägledning Created Date: 5/25/2004 12:29:55 P

Deponering av avfall fortum

Innan du lämnar in avfall för deponering måste du fylla i och lämna in blanketten för grundläggande karakterisering till våra kundmottagare. Karakteriseringen ska förhindra att avfall som går att materialutvinna hamnar på deponi, samt säkerställa att avfallet hanteras på ett vis som är säkert för både hälsa och miljö Bortskaffande av avfall, såsom deponering, ska användas när material- eller energiåtervinning inte är möjligt eller lämpligt ur miljösynpunkt. Allt mindre avfall deponeras i Sverige i dag men även i framtiden kommer vi att behöva deponera vissa typer av avfall Hämta den här Ocean Deponering Av Radioaktivt Avfall vektorillustrationen nu. Och sök i iStocks bildbank efter ännu mer royaltyfri vektorgrafik med bland annat Avfallshantering-bilder för snabb och enkel hämtning Farligt avfall kan behandlas genom förbränning, våtkemisk behandling, biologisk behandling och deponering. Det är också vanligt att förbehandla avfallet före den slutliga behandlingen. Förbehandling kan exempelvis vara indunstning eller demontering av farliga komponenter i elektronikavfall Klassningen av avfall är avgörande för att avfallet ska tas om hand på rätt sätt. Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt måste söka tillstånd för att behandla en viss typ av avfall eller vilken typ av deponi som kan komma ifråga vid deponering

Utsläpp av växthusgaser från avfallssektorn har halverats sedan år 1990 och trenden är totalt sett minskande. Utsläpp av växthusgaser från avfall - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt 2. användning av lämpligt inert avfall för byggnadsändamål i deponier, vid restaurering eller för mark-, väg- eller utfyllnadsarbete, 3. deponering av icke-farliga muddringsmassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, 4. avfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall utnyttjas i första hand före deponering. Får avfallet deponeras? Vissa typer av avfall är förbjudna att deponera enligt 8 § i DF, t.ex. flytande avfall, avfall som är explosivt, smittförande avfall och däck. För att avfallet ska kunna deponeras får det inte vara brännbart eller organ­ iskt Slutförvaring av olika typer av radioaktivt avfall Mycket lågaktivt avfall kan deponeras i markförvar vid de kärntekniska anläggningarna. Kortlivat låg- och medelaktivt avfall från driften av kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar skickas i behållare till slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) som är beläget i Forsmark

Gränsvärden för deponering av avfall, NFS 2004:10 Vi hette tidigare ALcontrol Analys Inert avfall Icke farligt avfall Farligt avfall Utlakningsvätska Enhet C 0 (L/S 0,1) mg/l L/S 10 mg/kg TS C 0 (L/S 0,1) mg/l L/S 10 mg/kg TS C 0 (L/S 0,1) mg/l L/S 10 mg/kg TS Arsenik, As 0,06 0,5 0,3 2 3 25 Antimon,Sb 0,1 0,06 0,15 0,7 1 5 Barium, Ba 4 20. MÖD 2005:65:Förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall----- Miljööverdomstolen (MÖD) har funnit att länsstyrelsen haft fog för att förbjuda ett bolag att deponera utsorterat brännbart avfall i en biocellsreaktor i enlighet med 9 § deponeringsförordningen.MÖD fann att det inte var fråga om ett återvinningsförfarande som bolaget hävdat utan ett. 23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas, och. 24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst fem kilobecquerel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten fastlagt för deponering av sådan aska

På omsl.: Deponering; Anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning : Den vanligaste formen för slutligt omhändertagande av avfall är deponering. I denna rapport pekas på de långsiktiga problem som deponier innebär. Råd ges om åtgärder för att förebygga och minimera negativ påverkan på hälsa och miljö Radioaktivt avfall. Asbest ska alltid levereras separat och inte vara blandat med annat avfall. För deponering av asbest krävs en skriftlig deklaration, en så kallad grundläggande karaktärisering. Det är en beskrivning av bland annat innehåll, ursprung och klassning av avfallet. Den ska upprättas av avfallsproducenten och granskas av oss som tar emot avfallet De övergångsregler för befintliga deponier som anges i 38 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall bör tillämpas även på föreskrifterna 2004:10 om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall Utfärdad den 24 september 2020 Regeringen föreskriver1 att det i förordningen (2001:512) om deponering av avfall ska införas en ny paragraf, 42 a §, och närmast före 42 a § en ny rubri 3 15 b § Avfall får inte spädas ut eller blandas enbart i syfte att uppfylla för-SFS 2020:698 utsättningar för att få deponeras. 15 c § Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från före- skrifter om gränsvärden som meddelats med stöd av 15 §. 15 d § Tillsynsmyndigheten ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur många dispenser som getts varje år Det är ytterst viktigt att deponering av avfall, så långt som möjligt, blir något förgånget. It is essential that landfill becomes, as far as possible, a thing of the past. Användningsexempel. Användningsexempel för deponering på engelska. Dessa meningar kommer från. Översättning av EG-direktiv om deponering av avfall till polska i svensk-polsk lexikon - Flest översättningar - Helt gratis Det sista alternativet är deponering vilket på ren svenska innebär att avfallet slängs på soptippen. Att undvika avfall är bäst för miljö och klimat medan deponering är i särklass sämst. På många deponier tas avfallet inte omhand överhuvudtaget och läcker över tiden ut stora mängder metangas som är en växthusgas med betydligt större klimatpåverkan än koldioixid

Deponier och avfall - SG

Deponering av avfall kan derfor kun gjøres gjennom avtale med deponieier med godkjent mottak, ref. pkt. 4.3 Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden Förordning om deponering av avfall; SNV:s föreskrift NFS 2004.10 om deponering av avfall; Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll; Lag 2006:263 och förordning 2006:311 om farligt gods; Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, (ADR-S) se www.msb.se; Lag och förordning om brandfarliga och explosiva ämne Deponering av radioaktivt avfall Publicerad: 20 april 2011 Tätning av djupa borrhål som en del av SKB: s undersökningar för lokalisering av slutförvar för använt kärnbränsle från de svenska reaktorerna, nu föreslås att vid Forsmark NFS 2004:10 - Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

Avfall som inte får deponeras Ur Förordningen för deponering av avfall 2001:512 8 § Följande avfall får inte deponeras: 1. flytande avfall, 2. avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt eller mycket brandfarligt enligt definitionen i bilaga 3 till avfallsförordningen (2001:1063) EU har som gemensamt mål att minska mängden avfall. Det som ändå uppkommer ska hanteras på ett bra sätt, genom återanvändning och därefter återvinning av material och energiutvinning. Deponering, att lägga avfall på tipp, ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt. Ansvar för avfall deponering och mellanlagring av årligen max 200 000 ton, varav max 120 000 ton som deponering. Tabell 1. Verksamhetskoder för verksamhet som avses bedrivas. Verksamhetskod Definition 90.30B Mellanlagring av annat avfall än farligt avfall 90.50B Mellanlagring farligt avfall 90.70B Sortering av ickefarligt avfall

Deponering Sopor.n

 1. Massor och avfall. Det uppkommer flera olika typer av avfall i samband med byggen och rivningar. Avfallet ska i möjligaste mån sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas. Återanvändning av schakt- och rivningsmassor sparar naturresurser men det är samtidigt viktigt att se över massornas ursprung och innehåll för att undvika förorening
 2. EG-direktiv om deponering av avfall översättning i ordboken svenska - italienska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk
 3. skade negativa effekter på människors hälsa eller miljön. 4 Flytande avfall får inte deponeras enligt 8 § förordning (2001:512) om deponering av avfall
 4. Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av farligt avfall (NFS 2005:3). Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (NFS 2002:28). Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall
 5. försel av högst 1 000 ton på öar, om det endast finns en deponi på ön och om denna är avsedd uteslutande för deponering av avfall som uppkommit på den ön. När den sammanlagda kapaciteten för denna deponi har utnyttjats skal varje ny deponi som inrättas på ön upp­ fylla kraven i detta direktiv
 6. Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet. Välj behandlingsmetod Materialåtervinning Biologisk behandling Energiåtervinning Deponering

Deponering av avfall - orebro

Förordning (2001:512) om deponering av avfall Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 2001-06-07 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:508 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-11-01 Övrigt Rättelseblad 2001:512 har iakttagits. 1. Förbränning av farligt avfall är relativt dyrt jämfört med andra metoder, som biologisk behandling eller deponering, men mycket effektivt. En fördel med förbränning är att det blir en mycket mindre mängd kvar som måste omhändertas Förordning (2001:512) om deponering av avfall - Syftet med denna förordning är att förebygga och minska de negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa och på miljön, särskilt när det gäller förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft, och på den globala miljön, under en deponis hela livscykel

Avfall som körs till en avfallsanläggning för deponering ska vara karakteriserat. Kriterierna för och förfarandet kring mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall föreskrivs i Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, se Naturvårdsverkets hemsida FORSMARK. Statens strålskyddsinstitut, SSI, stoppar all deponering av kärnavfall i SFR (lagret för låg- och medelaktivt avfall) i Forsmark från och med 21 juni. Anledningen är att man inte lever upp till strålskyddskraven, uppger Upsala Nya Tidning deponering av icke-farligt avfall, men någon ny deponi för detta ändamål har inte byggts. Idag går deponi av icke-farligt avfall samt asbest till extern anläggning för deponering. Gas från bioceller och hushållsdeponi samlas in och levereras till fjärrvärmecentralen i Järna Grundläggande karaktärisering av avfall Blankett ska vara godkänd av NCC innan införsel. Gällande mottagningskrav för respektive anläggning finns angivna på bilaga Anläggningsspecifika krav vid införsel av avfall. 1. Uppgifter om avfallsproducent, fakturamottagare, transportör och mängd Avfallsproducent: Org. Nr tagning av avfall vid avfallsdeponier. 2003/33/EG EWC-kod (European Waste Catalogue) Förteck-ningen finns i AF:s bilaga 2 FD Förordning om deponering av avfall 2001:512 FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899 KemI Kemikalieinspektionen LST Länsstyrelsen MB Miljöbalke

Video: Återvinning av schaktmassor - SG

av hushållsavfall och fastställande av tidigare villkor. 2010-01-27 Miljööverdomstolen Ändring av miljödomstolens dom avseende mängden hushållsavfall som får tas emot på anläggningen, deponering av inert avfall samt utsläpp av lakvatten (punkt 1a, 1h, U1, P1, U3 samt villor 9, 11, 12, 13,14) Importerat avfall Brännbart inhemskt avfall miljoner ton Befintligt mål Måluppfyllelse enligt beslutade återvinningsmål Föreslaget mål Måluppfyllelse enligt förslag om nya etappmål (60 % målet). Förebyggande Eventuella effekter av minskade mängder avfall (decoupling) Utvecklingen för svensk energiåtervinnin Andelen avfall som förbränns har ökat i stor utsträckning sedan deponering av organiskt avfall förbjöds 2005. Ca 20 % av fjärrvärmen och 0,5 % av elen i Sverige kommer från avfallsförbränning. Avfallsförbränning anses ofta vara en föredragen metod i förhållande till deponering,. klassning av avfall inför deponering . Anges i totalhalter avseende organiska ämnen . För metaller mm anges lakbarhet . Kriterier för deponier och klassning av avfall (Naturvårdsverkets Författningssamling 2004:10) Dessa materialtyper behöver inte testas om materialet int Deponering av inert avfall inom fastigheten Åsbymon 2:39 Planerad deponiverksamhet ESEM avser ta emot och deponera maximalt 200 000 ton inert avfall per kalenderår, maximalt 800 000 ton avfall inom fastigheten Åsbymon 2:39 Innehåll i kommande MKB Icke teknisk sammanfattning. Administrativa uppgifter. Allmänna förutsättningar

Förordning (2001:512) om deponering av avfall Lagen

Vatten, avfall & milj Du kan ansöka om ändring av intervallet som sopor hämtas. Ansökan om ändrat intervall gör du i våra e-tjänster. På den här sidan kan du läsa mer om hämtning av hushållsavfall. Beställningstjänster. Beställa hämtning av grovavfall deponering av avfall för och nackdelar . Fördelar och nackdelar med att använda Microsoft Windows 2003 . March 6 . Microsoft Windows Server 2003 är en uppföljning till den mycket framgångsrika Windows 2000 Server, ett. Karaktärisering av avfall till deponi, kraven i mottagningskriterierna - lång version Blankett Grundläggande karaktärisering av avfall som ska deponeras enligt NFS (2004:10) Observera att vissa avfallsbolag har egna blanketter som de vill att avfallsproducenten ska använda Förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Deponering av avfall i marken. Tillstånd eller annan skyldighet; Esbo; Offentlig tjänst; Fastighetens innehavare ska göra en skriftlig anmälan hos miljöcentralen om annat avfall än trädgårdsavfall och komposterad livsmedels- eller toalettavfall deponeras i marken, såvida inte deponeringen på grund av avfallets omfattning förutsätter.

Deponering Sysav - tar hand om och återvinner avfall

Behandling av avfall Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet. Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt sätt att utvinna energin ur avfallet, som sedan kan användas för att producera fjärrvärme Avfallet körs till en sorteringsanläggning där det sorteras i de fyra olika fraktionerna. Därefter materialåtervinns eller energiåtervinns avfallet eller läggs på deponi. Det avfall som ska energiåtervinnas transporteras det vidare till en förbränningsanläggning. Specifik lagstiftning SFS 2001:512 Förordning om deponering av avfall

Förordning (2001:512) om deponering av avfall Norstedts

Avfallsdeponering - Wikipedi

Deponera avfall Länsstyrelsen Södermanlan

Här får du veta mer om hur du själv och kommunens organisation hanterar ditt hushållsavfall, kompost och trädgårdsavfall. I Söderhamn ansvarar det kommunala bolaget Söderhamn NÄRA för renhållning med sophämtning, sortering, deponering och behandling av avfall • Avfall: Alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallsdefinitionen är gemensam för EU och definieras i avfallsdirektiv 2008/98/EG. • Bortskaffande av avfall: Behandlingstyperna deponering, förbränning utan energiåtervinning och annat bortskaffande

Synonymer till deponering - Synonymer

Återvinning av avfall för anläggningsändamål (verksamhetskod 90.141) Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det (verksamhetskod 90.40) Deponering av högst 1 000 ton muddermassor och där föroreningsrisken endast är ringa (verksamhetskod 90.281) Uppgifter om fastigheten där verksamheten ska bedrivas/finna Översättning av EG-direktiv om deponering av avfall till spanska i svensk-spansk lexikon - Flest översättningar - Helt gratis Hämtning av farligt avfall Även små mängder farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa, om det slängs på fel plats. Därför hämtar Örebro kommun upp farligt avfall och elavfall två gånger per år, i april-maj och september-oktober 3. deponering av icke-farliga muddringsmassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, 4. avfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall, 5. lagring, slutförvaring och annat omhändertagande av a) använt kärnbränsle och kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknis

Deponera avfall Länsstyrelsen Stockhol

Mängd hushållsavfall till deponering har minskat kraftigt sen 2009. Med en liten ökning under 2017 så ligger nu mängden för 2018 under fem kg/person vilket är God hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. Järfälla ligger under medel för SÖRAB-kommunerna som ligger på knappt sju kg/person

Nya EU-regler om avfall gynnar en mer cirkulär ekonomi

 1. Forskrift om deponering av avfall - Lovdat
 2. Avfallsförordning (2011:927) Svensk författningssamling
 3. Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 §§ förordningen
 4. Ordlista Avfall Sverig
Det händer med avfallet | RenovaKommuner ska kunna ingripa vid farlig avfallshanteringAvfall Sveriges expert deltar i elektronikutredningenTips för hantering och lagring av sekretessbelagdaDeponi – WikipediaHög konsumtion = mycket avfall! - ppt video online ladda ner
 • Prislista grävmaskin.
 • V4 startlista.
 • Airmon ng windows 10.
 • Kawasaki zx9r daten.
 • Steakhouse helsingborg.
 • Npm request parameters.
 • Kim jong nam japan.
 • Ros synonym.
 • Horse riding club championships.
 • Byggentreprenören norrköping.
 • Varför knäpper man inte nedersta knappen.
 • Honor 9 vs samsung s7.
 • الاسلام في الفلبين.
 • Psykologi vetenskap.
 • Lyfte luren korsord.
 • Kampfisk fenklibb.
 • Schönes wochenende ticket.
 • Baskontoplan engelska.
 • Gratis operativsystem windows.
 • Alkoholfri cider ica.
 • Schwule seiten.
 • Ekfat 50 liter.
 • Korn another brick in the wall.
 • Kol användning i världen.
 • Kräksirap.
 • Berlin shopping tips.
 • Hur fungerar en värmepumpstorktumlare.
 • Manchesterkavaj herr.
 • Scan ab sweden.
 • Fläta med pil.
 • Gt6 bestes auto für super.
 • Dyrkades i kanaan.
 • Morris herr.
 • Beats pill xl laddare.
 • Kemiskt tecken.
 • Matcha te recept.
 • Bodypainting bei männern.
 • Temperatur i eld.
 • Helmut lotti comeback.
 • Vilken ordklass.
 • Air jordan 11 concord.