Home

Utredande text disposition

Skriv en utredande text Klartex

 1. Jag kan inte hjälpa dig om du går i skolan och har fått en skoluppgift där du ska skriva en utredande text - det ingår i uppgiften att du ska lösa det på egen hand. Om du däremot har skrivit en utredande rapport eller artikel i ditt arbete, och din arbetsplats vill anlita mig för att språkgranska den, är du varmt välkommen att höra av dig
 2. Utredande texter skrivs i många olika ämnen och omfattar både humaniora (så som litteratur, språk, konst, etc.), samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. Hur skriver man ett utredande text? När du skriver en utredande text ska du som utgångspunkt redogöra för ämnet på ett vetenskapligt sätt
 3. Här går jag genom hur man skriver utredande text utifrån en uppgift på Svenska
 4. Vi läser utredande texter som andra elever har skrivit och tittar på textens innehåll och funktion. Med funktion menas om texten fungerar att läsa, om den fyller sitt syfte. Tillsammans kommer vi även att dekonstruera en utredande text. Det betyder att vi tittar på textens uppbyggnad/struktur och specifika språkliga drag/kännetecken hos.
 5. Inledning Här sätter du stämningen för resten av texten. Sätt in läsaren i ämnet. Är det en utredande text avslutar du stycket med en frågeställning, eftersom du måste ha någonting att utreda. Innehåll En utredning bygger alltid på fakta. Minst en källa i varje stycke, me
 6. I den utredande texten tränas eleven i att använda källor - värdera och motivera dessa - för att kunna besvara en frågeställning. Fokus ligger på att förhålla sig objektivt och träna på att använda ett formellt språkbruk utan personligt och lösryckt tyckande

En disposition som bygger på att låta tankarna vandra kan passa i till exempel skönlitteratur eller kåserier, men fungerar inte alls i texter som ska vara pedagogiska eller utredande. Låt inte slumpen avgöra. Det finns naturligtvis andra sätt att strukturera sin text, men det här var några av de viktigaste Det kan alltid vara bra att läsa igenom olika exempel på utredande texter för att få inspiration till sitt eget skrivande. Här listar vi några utredande texter i olika ämnen som du kan kika på för att (

Utredande text Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 5 (11) Det inledande steget problem har flera viktiga uppgifter. Förutom att det gärna får väcka intresse för innehållet, så är det i detta steg som skribenten redogör för syftet med utred Det kan även vara bra att läsa tidigare utredande texter du har skrivit och skapa dig en uppfattning på den vägen. Var noga med att följa dispositionen, hänvisa till källorna på ett korrekt sätt och att arbeta med referatmarkörer

Utredande text. Hej är det någon som kan ge mig respons på min text? Skulle verkligen hjälpa mig. 0 #Permalänk. SolidusBoss 78 Postad: 10 jun 2017. Språk, kultur och identitet. Språket har en stor betydelse för oss individer. Enligt Svenska 1. Kunskarav E Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i. En utredande och beskrivande text är fylld av fakta. En sakprosatext är en text som ska öka förståelsen hos läsaren. Syftet med texten är att ge läsaren ökade kunskaper. Med hjälp av texten ska man kunna dra egna slutsatser och kunna fatta beslut i viktiga frågor. Att utreda betyder att bringa klarhet i eller redogöra för

Utredande text Guide Studienet

V49 Utredande text (enskilt arbete). Välj ämne. V 50 Utredande text (enskilt arbete). V 51 tisdag 20/12 ev. schemabrytande dag. Annars jobba vidare med din utredande text. Skolavslutning onsdag 21/12. V 2 fortsätt på din utredande text. V 3 Arbeta klart din utredande text. Lämna in arbetet efter lektionen, torsdag 19 januari för bedömning Examinationsuppgift 2 i Sva2 yrkesinriktad Under denna examinationsuppgift ska ni få skriva en varsin utredande text. Ni ska få återanvända information och tankar från den förra uppgiftens författare som ni sökte fakta om. Nedanför finns det olika frågeställningar som man kan välja på, men två personer får inte välja samma frågeställning Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare situation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak.

Utredande text (Svenska 2 och Svenska 3) - YouTub

Utreda och resonera, hur skriver man en utredande text

Svenska 2 Utredande text om minoritetsspråk. Hej undrar om ni skulle kunna kolla igenom min text angående minoritetsspråk i Sverige. den är inte klar än. Hoten mot de små språken Inledning: Minoritetsspråk är ett språk som talas av människor som har bott väldigt länge i ett samhälle I ett utredande tal/text försöker man hitta så många för- och nackdelar inom ett ämne som möjligt. Inledning och avslutning En inledning ska locka läsaren att lyssna på vad du har att säga och avslutningen ska vara avrundande där du kommer fram till varför du tycker som du tycker, baserat på vad du har haft med i ditt utredande tal Utredande text om språksläktskap och språkförändringar Du ska skriva en utredande text, eller ett PM, inom tema språksläktskap och Uppgiftens svårighet ligger i att använda en korrekt disposition, välja ut relevant information, samt kunna tillämpa regler Rir källhänvisningar, referat- och citatteknik korrekt utredande text av vetenskaplig karaktär. Elevens text ska innehålla tre mo - ment, som motsvarar de tre feta verben i instruktionen: Texten har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken Eleven kan översiktligt redogöra för talarens eller författarens disposition och attityder till innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan skriva (väldisponerade argumenterande texter och) väldisponerade utredande texter med referenser till andra källor

Retorik - konsten att tala

Tonen i texten ska vara saklig. Inga fula knep eller personangrepp. Var tydlig med vad du anser i motsats till vad andra anser. Avslutning En avslutning på en argumenterande text kan se olika ut beroende på hur lång texten är. Huvudregeln är att göra en kort sammanfattning av de argument du fört fram och att upprepa tesen Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten

I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du). Eleverna fick tillgång till en flippfil en utredande text som ger nya perspektiv på det du har läst. Du resonerar och drar slutsatser utifrån dina resonemang. Disposition Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs. att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutnin En utredande text består av tre delar: Inledning, Avhandling, Avslutning Inledningen ska vara kort och presentera ditt ämne. Börja med att kort berätta varför du tar upp det här. Om ditt ämne är Ungdomars datorvanor skulle du kunna börja så här: Den senaste tiden har ungdomars datorvanor diskuterat Disposition språk och stil avhandling: citat Citera - att exakt återge del av en text eller vad någon har sagt. Vid citat måste du använda citations-tecken innan och efter det du citerar. Ange källan till ditt citat med hjälp av Oxford- eller Harvardsystemet. Referat Det ä Uppgift - en utredande text, litteraturhistoria. Din uppgift är att skriva en utredande text med utgångspunkt i en litteraturhistorisk epok eller ett litterärt tema (se nedan) . I den utredande textens analysdel ska du använda litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ge stöd för din tolkning genom belägg från texterna

Att skriva en utredande text by Ida Nilsso

Inlägg om Utredande text skrivna av Åsa Edenfeldt. På min skola har jag fått chansen att föreläsa och utbilda alla skolans lärare inom både lässtrategier och språkutvecklande undervisning under 2014, och detta är frågor som ligger mig varmt om hjärtat Talets uppbyggnad/disposition När man skriver ett tal och har kommit så långt i processen att man vet vad man ska prata om, är det bra att man tänker igenom i vilken ordning man ska säga allt. Någonting som underlättar skrivprocessen är om man följer den klassiska modellen för hur ett tal ska vara upplagt En utredande text är i princip en argumenterande text. Skillnaden är att i utredande texter diskuterar man en fråga istället för en tes. Alltså, välj en rubrik och ta ställning. Tror du på kärlek vid första ögonkastet? Varför tror du som du gör? Helst ska du motivera och styrka din åsikt med fakta som naturligtvis talar för din. Skriva. Så du ska skriva en akademisk text? Välkommen hit! Här på Skrivguiden får du vägledning i att skriva till exempel uppsatser, referat, litteraturöversikter, rapporter och vetenskapliga artiklar.. Ett avsnitt tittar närmare på hur du kommer igång med ditt skrivande och skrivprocessens olika delar. Du får exempel på hur längre texter kan struktureras och hur du skapar. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag

fortsätta studier kring vilken typ av språklig resurs som är mer avgörande för utredande text. Exempelvis kan ordkunskap om sambandsord och referensmarkörer vara några exempel på andra språkliga faktorer som påverkar skrivuppgiften. 1.3 Uppsatsens disposition Medeltidens kvinnor - en utredande text 14 röster. 50130 visningar uppladdat: 2006-05-23. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Inledning För att förstå min dåtid, nutid, samtid och framtid skriver jag en utredande text om kvinnan på medeltiden. Jag vill. Utredande texter. Recension: En recension är en text som återger och reder ut en film/bok/teaterföreställning etc. En recension är både subjektiv och objektiv. När du återger innehåll måste du vara objektiv medan när du ger boken ett omdöme så är det din egna åsikt som kommer fram

Utredande text - Invigo

 1. Texten är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texten är dessutom till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation. Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspr åkets normer f ör spr å kriktighet
 2. är plan. September 28, 2016 anders. utredande-text-med-mera. Informerande text Utredande text. Innehåll. Analys antiken Argumentation Debatt Definitioner Demokrati Ekonomi Enkät Epik Ess.
 3. 17 februari ska vi skriva en utredande text. Det är en förberedelse och ett lärtillfälle inför nationellt kursprov i Svenska 3. Bilden nedan är ett urklipp ur Skolverkets bedömningsanvisningar för provet. Bilden visar hur instruktionen kan komma att se ut och efter det följer en elevlösning som Skolverket menar ska bedömas med provbetyget C. Bloggen
 4. Utredande text språkvariation /Hej! Utvecklingen går framåt, nu har jag äntligen lärt mig att lägga upp dokument direkt här i bloggen! Att man skulle välja Lägg till media var inte helt logiskt Intresserade slipper numera mejla mig och fråga
 5. Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs. att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs att textens delar är lagom lång i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt. Utredande text svenska

Strukturera texter på olika sätt Klartex

Olika utredande texter Kortare utredande text - PM Längre och mer omfattande - uppsats eller rapport Att lära sig skriva uppsats/rapport/PM är Disposition: Rubrik Inledning En utredande del Avslutning Källförteckning Underrubriker behövs inte för ett kortare PM . Title: Bli säker på P Skriva uppsats Begreppet uppsats är vagt, men det som alla förknippar med det är att det är något man skriver i skolan, antingen för att öva eller som ett prov. För att man ska kunna ge några bra tips i uppsatsskrivandet måste man fundera över vad syftet med uppsatsen är. I skolan kan de flesta [ Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter Skriva utredande text. Pedagogisk planering 3 Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna [] ges. förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och. kommunicera i tal och skrift, [] anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, [] följa språkliga normer, och sök Blogg100 inlägg 52 2017 Att vara konsekvent i sina krav på elevuppgifter Igår så bloggade jag om vikten av att lära eleverna formen för en utredande text. Idag ska jag visa hur jag försöker vara konsekvent och tydlig i mina anvisningar samt hur jag använder en mall för instruktioner och bedömning som är någorlunda tillämpbar fö

På So:n har vi fått i uppgift att skriva en utredande text som ska kretsa runt en varför-fråga (WWII). Dessutom ska man dra slutsatser för att svara på denna fråga. Har ingen aning om hur man gör det, därför ber jag om er hjälp //L. 2013-11-19 15:58 . AntHim Medlem. Offline En utredande uppsats av den här typen är jämförelsen, där du ska finna likheter-olikheter, fördelar-nackdelar eller positivt-negativt. Hit hör ämnen som Barnboken förr och nu, Såpor - på gott och ont, Upplysningen och romantiken - en jämförelse. Disposition

Onsdag: Genomgång Utredande och förklarande text; arbete med exempeltexten. (Kontext s 78-83) Genomgång disposition. Vecka 46 Torsdag: Respons referat och bearbetning. Onsdag: Fortsatt arbete med referat. Inlämning. Vecka 45 (Lektion 20-21) Onsdag: Uppföljning vecka 43. Referat och utredande text. Kontext s 72-77 Torsdag: Fortsatt arbete. Dessa texter kallas för utredande texter. De utredande texterna kan vara av flera olika slag och de skiljer sig åt. Exempel på utredande texter är analys, essä och rapport. I och med att texterna har olika syfte krävs det att de är strukturerade (disponerade), på olika sätt Utredande PM. I det här arbetsområdet kommer ni att arbeta med språkliga variationer och språk och makt. Du kommer även att träna dig i att skriva vetenskapligt och att delta i en opponering. På den här sidan hittar du uppgiften samt presentationer som vi går igenom på lektionerna Utredande text Svenska 2 . Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden . Din uppgift är att skriva en utredande text om minoritetsspråk i Sverige. Läs igenom instruktionerna noga och använd dig av mallen för att strukturera din text! Rubrik: Minoritetsspråk i Sverige

Utredande text Exempel - Studienet

 1. SvenskImpuls3Lhl_kap2. 1. Vetenskaplig text. Utredande text. Skriv en utredande text. 2010-08-14 13:42 Joakim Wendell. Vad är vetenskaplig text? Vetenskapli
 2. Informerande tal Förslag på dispositionsmodell: Inledning. Välkomna alla och börja med något positivt; Väck intresse för din fråga och skapa förtroend
 3. Dispositionen bör markeras tydligt genom styckeindelning. Textbindning. En fungerande textbindning är av stor betydelse för lä­ sarens förståelse av texten. En elev i kurs 3 behöver kunna utnyttja olika medel för att binda ihop textens delar, både på en mer övergripande text­ nivå och på sats­ och meningsnivå
 4. Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Allt i vårt hem står till din disposition och saknar du något är det bara att säga till så ser vi till att det finns hos oss vid nästa besökstillfälle.; Landvinningar i materialet gör att förmågan att tänka i vinklar och.
 5. Dispositionen (Fråga 3) Välj en ändamålsenlig disposition Ett bra sätt är att ordna textens innehåll med hjälp av de frågor du tror att läsarna ställer sig när de ska läsa rapporten. Utgå alltid från läsarna och deras behov när du ordnar innehållet. Här är några vanliga dispositionsprincipe

Språksociologi; utredande och argumenterande text (debattartikel) Te11a och Te11b v.5-8 Välj ett av följande ämnen för att skriva en utredande (situationsanalys, orsaksanalys och konsekvensanalys, ev. åtgärder) och argumenterande uppsats (där du ska övertyga och ta ställning i en fråga) Texten är oftast skriven i presens, språket är känsloladdat, lockande och övertygande och vilka sambandsord som används. Eleverna jobbade med en text till som handlade om argument för och emot om ett planerat café i ett samhälle. Texten hämtat ur ZickZack åk. Disposition betyder plan(läggning). Dispositionen i en vetenskaplig text ska vara logisk, konsekvent och synlig. Logisk blir dispositionen när du har en plan för din text.Konsekvent betyder t.ex. att du genom hela texten delar in texten i stycken på samma sätt, och att kapitelrubrikerna är enhetliga.Synlig innebär att läsaren med en blick på innehållsförteckningen ska kunna se vilka. Utredande text om stress. All stress blir ohälsosam om kroppen är stressad för länge utan möjlighet att återhämta sig. Många som har gått in i väggen har varit så motiverade av ett stimulerande arbete att de inte har haft någon balans i livet, och inte har brytt sig om alla varningstecken från kropp och själ Stresshantering handlar om att lära sig känna av och minska stressen i. Inledning Jag ska på temat, mannligt och kvinnligt i 1900-talets litteratur, skriva en utredande uppsats. De två författarna som jag ska ta upp och diskutera är Moa Martinsson och Ernest Hemingway. Syftet med denna studie är att belysa hur de i sina verk förhåller sig till manligt och kvinnligt. Jag har lagt upp arbetet s

Uppgift 9: Utredande text - pedagogmi

 1. Svensk översättning av 'disposition' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online
 2. 1. Inledning Universitetsutbildning utan arbetsgaranti 1.1 Syfte och frågeställning I denna text vill vi besvara frågan Hur påverkar universitetsutbildningen ungdomars framtida möjligheter att få jobb?. Det är relevant att utreda hur arbetsmarknaden ser ut för högutbildade i Nicaragua, eftersom nästan alla ungdomar vi har mött har haft en dröm som innefattar.
 3. på den utredande text som utgör halva provet. Då källhantering är en viktig kompo-nent i den utredande texten är det av intresse att undersöka hur eleverna hanterade den delen. I denna uppsats görs därför en kontrastiv undersökning av källhantering och referatteknik i provtexter som har bedömts med betygen E och F från det nat
 4. Engelsk översättning av 'utredare' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online
 5. utredande översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk
 6. Utredande faktatexter undersöker och analyserar ett ämne eller ett problem. Text+aktivitet om att skriva utredande faktatexter för årskurs 7,8,

En sak att tänka på när man skriver uppsatser (och när man skriver PM, rapporter, utredande texter, recensioner, blogginlägg, romaner, tidningsartiklar, argumenterande insändare, med mera) är att man INTE ska kursivera citat. Kursiv stil används för boktitlar (samt filmtitlar m.m.) och för att markera att man betonar någonting lite. Läs om utredande texter här.Där finns även ett exempel på en utredande text. Se gärna en liten film som förklarar vad du bör tänka på när du skriver en utredande text. Här finns en presentation om utredande texter

kronologisk disposition, i tidsföljd; annan systematisk disposition, som orsak före verkan, helhet för detalj, åtgärd före resultat. I längre texter kan du kombinera flera olika dispositioner, bara du ser till att det blir logiskt. I dispositionen ingår även att dela in texten i stycken, avsnitt och kapitel Disposition. Det brukar vara lämpligt att dela in en text i tre huvuddelar: inledning, huvuddel och avslutning. Inledning (presentatören) Här talar du om vad din text ska handla om. Ämnet måste klargöras. En kort bakgrund. Problemställningen presenteras (se ovan).Detta ska vara kort, kanske bara några rader

texter. Här får du våra tips och råd om disposition, men kontrollera alltid vad din institution eller handledare har för råd och regler att ge! Tänk på att det är ämnet som avgör hur du bäst ska presentera ditt material. Det finns ingen allmän mall som passar alla texter! Lycka till Du ska skriva en utredande text som ska vara ca 1,5 A4 lång med textstorlek 12p. I texten ska du utgå från frågeställningen Gynnas musikartister av Spotify? med tillhörande artiklar. (Detta hittar du under fliken Frågeställning: Gynnas musikartister av spotify? i menyn). Deadline för den utredande texten är den 11:e februari. Du får arbeta med texte Utredande text, preliminär plan. September 28, 2016 anders. utredande-text-med-mera. Informerande text Utredande text Post navigation. Previous Post Preliminär planering i filosofi i Sa14 Next Post Kris i Public service. Vad gäller? Innehåll

Utredande text (Svenska/Gymnasium) - Pluggakute

 1. 2018-jan-07 - Här går jag genom hur man skriver utredande text utifrån en uppgift på Svenska
 2. Vi på Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) tillhandahåller den uppsatsmall i Word som Stockholms universitetsbibliotek har skapat, med anpassningar för vår institution. Varken vi eller biblioteket ger support för mallen men nedan har vi på Svefler samlat tips du kan ha nytta av
 3. har märkt att folk här på freeride.se ofta använder sig av vissa ord och nu ska dessa ord redas ut: -Ghetto var vad judarna placerades i av nazisterna och under andra världskriget drev nazisterna 356 getton för judar, men även för zigenare. De var tyskarnas första steg att få kontroll över..
 4. istrationen använde sig av i Amerika strax efter attacken 11 september öppnar upp.
 5. Argumentera kan man göra muntligt, som i en diskussion eller debatt. Men man kan också skriva en argumenterande text. Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument
 6. Kunskarav som testas i denna uppgift För E För C För A Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Framställningen är begriplig Framställningen är samman- hängande Dispositionen är tydligt urskiljbar Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och.
 7. Text och tal lever både åtskilda och tillsammans På ett sätt lever skriftspråket i dag alltmer åtskilt från talspråket: det är ett språk för ögat, inte för högläsning. Ett tecken på det är en ökning av säljande text som vill synas i informationsflödet, som logotyrivningar ( iPhone , eBay ) och särskrivningar ( Potatis Gratäng )

Utredande text - Emmas klassru

Regler för en informerande text: Skriv bara sådant som är viktigt och riktigt, detdu skriver ska vara sant. Du redovisar vad du kan om ämnet. Du har inga egna åsikter om ämnet. Du får inte skriva av eller kopiera någonannans text. Det måste vara tydligt för läsaren var du harhämtat dina fakta. 7 exempel på utredande text. En utredande text analyserar ett ämne. Ofta är ämnet ett problem t ex ungdomars stress. Texten presenterar olika aspekter av problemet med hjälp av information, erfarenheter och exempel. En orsaksanalyserande utredning redogör för orsaker till problemet (stressen)

Skillnaden mellan en utredande och en argumenterande text

How to develop investigative writing skills? Using the whole brain with 3d theatre and art. av webmaster | nov 22, 2016 | active learning, Learning at VR Schools, students, swedish, vrg info. In their 2nd unit of study, A New Country, Year 1 Natural Science students are working on developing their ability to write investigative texts Vad är en vetenskaplig uppsats/rapport? • Mer omfattande utredande text än ett pm • Större utredning, fler källor • Utreda och analysera en frågeställning eller ett problem • Granska ett antal relevanta källor 4. Disposition • Inledning • Avhandling • Avslutning 5. Arbetsgång 1 I våras tog jag över en klass som var halvvägs igenom kursen svenska 2. Eleverna går andra året på gymnasiet och i den här kursen ställs det krav på att de ska kunna skriva utredande text. Detta brukar vara en utmaning för många elever. Den utredande texten ska vara objektiv, saklig och språket precist

Källor för arbetet (1) Björn Melander - Språk är makt men inte alltid som du tror (2) George Orwells roman - 1984 (3) Ulla -Britt Kotsina - Svenska Dagbladet (21/01/2010) (4) Lost in Transelation - Sofia Coppela (2003) (5) Dilsa Demirbag-Sten - Fosterland (2010) (6) Första Moseboken - kap 11 - Bibel Utredande text. Pettersson, Theresia . Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages. 2018 (Swedish) Other (Other academic) Resource type Text Physical description [sv] Ingår i modul: Utvecklande skrivundervisning. Place. En bra sammanfattning ökar chansen att hela din text blir läst. I det här språkbrevet får du några enkla tips som hjälper dig att skriva en bra sammanfattning, steg för steg. Nyckelfrågor när du sammanfattar. Det är viktigt att leda läsaren rätt i texten Dispositionen, liksom introduktionen, kommer först och sist i skrivarbetet. Det är med andra ord viktigt att texten lever under arbetets gång; att du skriver och skriver om. Det svåraste med att skriva en längre utredande text är faktiskt oftast inte vad man ska säga, utan i vilken ordning Gör texten levande - måla upp bilder, gärna oväntade och humoristiska. Visa med exempel som läsaren känner igen. Var personlig (tala om vad DU tycker) i dina upplevelser, exempel och kommentarer. Avslutning Du kan avsluta din text på olika sätt. Du kan t ex: knyta samman texten genom att upprepa det viktigast

 • Blå staden marocko.
 • Hyra hus phuket.
 • V2 rocket ww2 cod.
 • Indonesia volcano.
 • Röntgenläkare lön.
 • Yanomami rituale.
 • What games are in the olympics.
 • Oaxaca food.
 • Fatpump jula.
 • Www randstad.
 • Modern dance potsdam.
 • Lätt narkos risker.
 • How to start streaming on twitch.
 • Olaf basteln vorlage.
 • Adhd får inte ta körkort.
 • Melodifestivalen 2015 parodi groupie.
 • Gmu längd.
 • Portal boden.
 • Evert taube sjöman.
 • Studentrabatt body shop.
 • Aqualand maspalomas öppettider.
 • Prototyp definition.
 • Dansk födelsedagssång.
 • Den galna professorn netflix.
 • Chanel gabrielle sverige.
 • Lön frukostansvarig.
 • Erfarenhet av svedea.
 • Hur tar man sig igenom en skilsmässa.
 • Pisces and sagittarius.
 • Pontiak johanzon efterbliven.
 • Gärdeby gånglåt.
 • Sepsis behandling.
 • Neues rathaus hannover hochzeit.
 • Algeriets ambassadör i sverige.
 • Hyllplan badrum.
 • Litet ankare korsord.
 • Cellkärna 1177.
 • Zafrane.
 • Fahrradverleih konstanz sonntag.
 • Narew.
 • Arabiska kärleksfraser.