Home

Förbränning av propan formel

När propan brinner, reagerar det med syrgasen i luften. Ämnena som bildas vid förbränningen är koldioxid och vatten. Med en ordformel blir det alltså: Propan plus syrgas blir koldioxid plus vatten. Ordformeln säger ingenting om hur mycket syrgas som går åt för att förbränna en viss mängd propan eller hur mycket koldioxid som bildas Förbränningen av propan kan beskrivas med följande reaktionsformel: \( \mathrm{ C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow \: 3CO_2 + 4H_2O\,.}\) Vissa bränslen innehåller även syreatomer. Också då bildas koldioxid och vatten vid förbränningen Se formler i Appendix! Ångbildningsentalpin för vatten är 2.5 MJ/kg. förbränning av metan med 30% luftöverskott. Den verkliga luftmängden är då 1.30 gånger den teoretiska, Propan (C3H8) 44.097 23.85 21.85 25.85 13.75 46.3 90.0 10 C 3.

Egenskaper. Propan brinner med syre under bildande koldioxid och vatten. Är syretillförseln låg bildas också giftigt kolmonoxid.. Förekomst och framställning. Propan finns i naturgas och bildas vid krackning av petroleum.. Användning. Propan ingår i de båda handelsvarorna gasol och motorgas [1] och används som utgångsmaterial för framställning av eten och propen Räkna ut din alkoholförbränning. Får ett tillförlitligt resultat om din nuvarande promille och tid kvar tills du är nykter. Fyll i ett enkelt formulär så sköter vi reste Den kemiska formeln för förbränning är lika för alla kolväten. Kolväte + Syre → Energi + Koldioxid + Vatten. Några grundregler vid formelskrivning är: Det ska finnas lika många atomer av varje grundämne på vardera sida om reaktionspilen. För att balansera formeln sätts siffror framför de kemiska föreningarna

Vid förbränning av andra typer av bränslen än kolbaserade bildas olika varianter av föroreningar exempelvis svavel- och kväveföreningar. Förbränningens verkningsgrad Förbränningsverkningsgraden, ηf, är kvoten mellan den värmemängd som omvandlas till fysisk värme i förbränningsgaserna och den värmemängd som tillförts i form av effektivt värmevärde i bränslet Förbränning är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Vanligen avses en kemisk reaktion, där ett bränsle reagerar med ett oxidationsmedel under bildning av värme.Med förbränning brukar också ofta avses att reaktionen är kontrollerad eller önskvärd, eller att ämnet brinner med öppen låga, men detta gäller inte alltid. . För att starta en förbränning används ofta ett. Förbränningen av 1 kg kol eller koks ger högst 9 kWh, om det är av hög kvalitet. Är det av låg kvalitet, blir det kanske hälften så mycket. Samtidigt leder förbränningen till ett utsläpp av cirka 3,7 kg koldioxid. I detta fall get alltså varje kg utsläppt CO 2 högst 2,4 kWh energi, och kanske bara hälften

Propan, formel -, gas -, funktioner: Propan (lat. propanum) - organiska ämnen i klass alkane består av tre kolatomer och åtta väteatomer.. Kemisk formel propan C3H8, den rationella formeln är CH3CH2CH3. Isomerer inte. Den molekylära strukturen: Propan - en färglös gas, utan smak och lukt. Men, propan används som en teknisk gas som kan läggas odorants - ämnen med en skarp lukt. Under rubriken Formler och beräkningar hittar du viktiga formler och kan se hur man utför de olika energiberäkningarna. Ta även hjälp av våra räknesnurror för att göra uträkningar. Under Konstanter har vi samlat viktig bränsledata Förbränning av kolväte (exempel med propan) Patrik Hellman. Loading Balansering av reaktionsformel - förbränning av butan - Duration: 5:16. Daniel Tingdahl 16,223 views Vid förbränning av kolväten i syrgas bildas det koldioxid och vatten. Från början kan vi skriva upp en obalanserad reaktionsformel: C 3 H 8 + O 2 → CO 2 + H 2 O , men för att reaktionsformeln ska vara balanserad behöver det finns lika mycket på båda sidorna, därefter kan du t.ex. tänka hur många kol finns det på vänster sida

Kemi - Reaktionsformler: Förbränning av propan

Propan kan genomgå antingen fullständig förbränning eller ofullständig förbränning. Den fullständiga förbränningen av propan ger koldioxid, vattenånga och värmeenergi. Men när det inte finns tillräckligt med syre kommer ofullständig förbränning att äga rum, bildande kolmonoxid tillsammans med koldioxid, kolsot och vattenånga Exempel: Propan har formeln C3H8. Ersätta det i generiska förbränning ekvationen ger följande: C3H8 + O2---> CO2 + H2O. Denna ekvation är inte balanserad, så för att balansera det du först multiplicera antalet CO2 till höger med 3 att balansera antalet kolatomer

Eld - Naturvetenskap

Förbränning av t.ex. kol skrivs på följande sätt: C + O 2 ⇒ CO 2 + värme. Förbränning är alltså en oxidationsprocess i vilken kemiskt bunden energi överförs til ; Oftast använder man inte ord när man skriver en reaktionsformel utan i stället ämnenas summaformler (läs mer om sådana under Formler och modeller) Med beräkning ur ett livscykelperspektiv kan man se var i livscykeln den största påverkan sker. Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan av en produkt eller process under hela livscykeln, från råvaruutvinning, produktion (inklusive insatsmedel), distribution, försäljning, konsumtion och avfallshantering En kortare fördjupningsuppgift i termokemi som undersöker förbränning av metan, etan, propan, butan och oktan. Innehåller både formler, tabeller och illustra..

4. Vad är skillnaden mellan propan och propen - Jämförelse av viktiga skillnader. Nyckelord: Alkan, Alken, Förbränning, Dubbelbindning, Brandfarlig, Kolväten, LP Gas, Petroleumolja, propån, propen, enkelbindning, omättnad. Vad är propan. Propan är en organisk förening som har den kemiska formeln C 3 H 8 Den kalla gasblandningen bestående av gasol (huvudsakligen propan) och luft strömmar upp från röret, och därefter sker energifrigörelsen huvudsakligen i den blå inre konformade zonen. Förbränningen är bränslerik och leder till ofullständigt förbrända produkter som slutförbränns i en yttre diffusionsflamma, denna gång med hjälp av luften i rummet (den yttre blå zonen) Cellandning förbränning 1. . I kroppen sker Cellandningen är den dominerande delen av ämnesomsättningen i djuroch människoceller. 5. Cellerna behöver hela tiden ny energi, mat Formeln för detta ser ut så här: C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + energi. Efter förbränningen kvarstår rester, som slagg. Det består av material som inte är brännbara eller inte förångas vid förbränning, så kallat inert material. Exempel på sådant material är glas, porslin, järnskrot, grus med mera. Läs mer om avfall som bränsle

 1. JÄMFÖRELSE AV VÄRMEVÄRDEN AV OLIKA ENERGIFORMER Namn Formel Kokpunkt ºC Kritisk temp. ºC Tillstånd v/ atm. tryck Metan CH 4-161 -83 Gas Etan C 2 H 6-88 +32 Gas Propan C 3 H 8-42 +95 Gas Butan C 4 H 10-0,5 +150 Gas Pentan C 5 H 12 +36 Vätska Hexan C 6 H 14 +69 Vätska Heptan C 7 H 16 +98 Vätska Oktan C 8 H 18 +124 Vätska ALKANER Propan.
 2. bara av propan. Antag att gasol är propan. Utnyttja beräkningarna från föreläsningen om förbränning.] Kunskap om de grundläggande processerna vid förbränning är viktig av många anledningar, t.ex.för att kunna effektivisera förbränningsprocesser och samtidig
 3. Vad är den kemiska likställanden för förbränning av propan? Propan (C3H8) brinner helt när den kombinerar med syre (O2) i luften i form av koldioxid (CO2) och vatten (H2O). Ekvationen ser ut så här:C3H8 + 5O2---> 3CO2 + 4H2ODen värme som alstras i exoterma reaktionen orsakar mer och mer propan att br.
 4. överföring av energi när nya kemiska föreningar bildas. Energiprincipen lyder så här: Energi kan inte skapas eller förstöras - bara omvandlas från en form till en annan. Principen kan undersökas genom att titta närmare på en kemisk reaktion, i det här fallet förbränning av propan. När propan förbränn
 5. 22sek, för att fira detta vill jag beräkna
 6. HC av den kategori som (i engelskspråkiga länder) kallas LPG (Propan och N-butan avsedd för förbränning, mao gasol) är lättillgänglig överallt i världen. Det konstateras att lättillgängligheten är en fördel som på vissa marknader är viktig

Propan - Wikipedi

Den stökiometriska reaktionensform eln för propan/luft-förbränning är: 1 C3H8 + 5 O2 + 18.8 N2 3 CO2 + 4 H2O + 18.8 N2 Exampel: Beräkna ekvivalensförhållandet för en blandning med molförhållandet 1:4 mellan propan och syre. 1.2 1/ 5 1/ 4 Joakim Bood Mer om stökiometri Molfraktionen av propan: Xpropan= 0.040 blandningen stökiometris Vid stökiometrisk förbränning av 1 kg bränsle erfordras luftmängden lo m 3(n)/kg bräns-le. För att i praktiken få en fullständig förbränning måste emellertid ett överskott av luft tillföras. där K = got/lot beräknas med formlerna 7 och 13 Metan vs Propan . Metan och propan är de första och tredje medlemmarna av alkanfamiljen. Deras molekylära formler är CH 4 respektive C 3 H 8 . nyckelförskjutningen mellan metan och propan är deras kemiska struktur ; Metan innehåller endast en kolatom och fyra väteatomer medan propan innehåller tre kolatomer med åtta väteatomer .Deras kemiska och fysiska egenskaper varierar beroende. Propan är en enkel alkan som inte har någon omättnad. Propan kan framställas som en biprodukt av antingen naturgasbehandling eller petroleumraffinering. Därför är de stora källorna till propan naturgas och petroleumolja. Förbränning av propan ger koldioxid, vattenånga och värmeenergi när den genomgår fullständig förbränning

Räkna snabbt och enkelt ut din alkoholförbränning

I mitten av förbränningen. Det ramlar ner små bitar av järnull. I slutet av förbränningen. Det går inte att elda den längre. Slutsats: När järnullen och syret reagerar med varandra blir det en kemisk reaktion. Kemisk formel. Fe + O 2 + värme. De naturvetenskapliga grundkurserna för högstadiet är skrivna av Lars Helge Swahn. Kurserna är utvecklade under 9 års tid och har använts för höstadiets åk 8 och 9. De är ämnade att ge snabbt eleven en övergripande bild om respektive arbetsområde Gasol är ett svenskt namn på en gasblandning som till största delen består av propan och butan. I Sverige används vanligen gasol som till minst 95 procent Gasol är i likhet med kol, olja och naturgas ett fossilt bränsle. Vid all förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som förstärker växthuseffekte I Sverige används vanligen gasol som till minst 95 procent består av propan. Internationellt används ofta beteckningen LPG, Liquefied Petroleum Gas. Men oavsett namn är gasol ett av de mest effektiva bränslen som finns. Den gasol Flogas huvudsakligen levererar marknadsförs under namnet Propan 95 Etans kemiska formel är CH2H6.I Etan binder två kolatomer varandra som samtidigt binder tre väteatomer vardera. Propan, är en annan gas som också förekommer tillsammans med Butan i råolja och naturgas. Propan har den kemiska formeln C4H10. Propan brinner väldigt lätt med en mycket varm låga, och därför används den som bränsle

Laboration i Förbränning • 10 laborationstider (+ 1 reservtid) mellan 9/11 och 25/11. • Bokning sker på tavlan i trapphallen utanför sal Rydberg (1 trappa ner) fram till och med fredagen den 6 november kl. 16 därefter finns listan vid rum E314 i Enoch Thulinlaboratoriet. För att garanteras plats på laborationen ska bokning ha skett senast den 6 november Förbränning av kolväten Kolväte - Wikipedi . Utvecklade faktiskt någon sorts generell formel i höstas när jag hade tråkigt på en kemilektion.. Gasolflaskor Gasol är ett svenskt handelsnamn för ett gasformigt bränsle som består av lätta kolväten som propan

Gasol består av butan och propan som vid inandning kan ge symtom som yrsel, huvudvärk, slöhet samt vid höga halter medvetslöshet och hjärtpåverkan. Utströmmande gas kan ge köldskador på huden. Vid ofullständig förbränning, som uppstår när gasol förbränns och det inte finns tillräckligt med syre vid gaslågan, bildas kolmonoxid Pssst, ser att jag skrivit denna labb i jag form. Tänk på att detta är felaktigt och att en rapport alltid ska skrivas opersonligt och undvik pronomen. Hittade några bra tips från en sida som jag bifogar nedan. Lycka till alla! Språket i en labbrapport ska hållas kort och formellt. Nedan finns några punkter ma Småskalig förbränning av returträflis En studie om möjligheterna för mindre fjärrvärmeverk i norra Sverige att förbränna returträflis (RT-flis Utsläppsgränsvärde som beräknas via en formel angiven i bilaga 2 i Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (NFS 2002:28). m3s - Kubikmeter. 12. En vanlig typ av gasolflaska heter PC10. Vi antar att den innehåller 10,0 kg ren propan. Förbränningsentalpin, ∆H c (propan), är för propan −2219 kJ/mol. Vilken energimängd avges vid förbränning av innehållet i en hel flaska PC10? Redovisa fullständig lösning. (2p) 13. Det finns särskilda regler för förvaring av gasol Formeln för fotosyntes ser alltså ut så här: 6 CO2 + 6 H2O + ljusenergi --> C6H12O6 (glukos) + 6 O2. Hur går fotosyntes till? Bland forskare råder det stor enighet om att det ökade utsläppet av koldioxid beror på förbränning av fossila bränslen,.

Kemikalieinspektionen har infört ett generellt undantag från kravet på godkännande för myggfällor med det verksamma ämnet koldioxid som genereras på plats genom förbränning av propan, butan eller en blandning av dessa ämnen (vanligen kallad gasol). Detta undantag började gälla 18 juli 2016 Vår gasblandning består propan, isobutan och butan. Gas är ett enkelt och bekvämt alternativ. Ingen pumpning eller förvärmning behövs och förbränningen är helt lukt- och sotfri. I de flesta länder kan du lämna in tomma gasbehållare där du köper nya. Tomma behållare kan också återvinnas som metall

Formelskrivning förbränning - Ugglans Kem

Huvudmolekylen i naturgas - det enklaste kolvätet metan - innehåller endast en kolatom (den kemiska formeln är CH4), vilket gör att koldioxidutsläppen vid förbränning av naturgas är ca 30 till 40 % lägre jämfört med förbränning av råolja/råoljeprodukter som till exempel bensin och dieselolja Förbränningen sker i en patenterad brännarkonstruktion; Recirkulering av eventuella oförbrända gaser till antändningspunkten . En förbränningsugn för träavfall tar energiåtervinning från träbränslen in i framtiden med förfinad teknik utvecklad i Svenljunga av Industrial Quality Recycling AB Kosan Gas är en av de ledande leverantörerna av gasol i Norden. Gasol är en säker, flexibel och miljövänligare energikälla som kan vara ett lämpligt komplement till förnybar energi

Video: Förbränning — Jernkontorets energihandbo

Förbränning - Wikipedi

Gasol är en ideal och effektiv energikälla; gasollågan sotar inte och producerar inte heller svavel-, tungmetalls- eller giftutsläpp. Brinnande gasol utsöndrar huvudsakligen endast koldioxid och vattenånga, med andra ord samma ämnen som människans utandning består av Resultatet av experimentet . Askan innehåller nästan alla mineraler och näringsämnen (inte kväve) som funnits i det bränsle som använts. Aska är ingen enhetlig produkt, utan har egenskaper som varierar med det bränsle som den kommer ifrån. De kemiska egenskaperna beror till stor del på vilken sammansättning av mineraler, näringsämnen och tungmetaller som bränslet har haft, men.

• Förbränning av fossila bränslen bidrar till den förstärkta växthuseffekten. 24. Så skapades fossila bränslen • Fossila bränslen bildades för flera miljoner år sedan. Döda växter och djur hann inte förmultna utan sjönk till bottnen i sjöar och hav. På botten så täcktes de av sand, grus och lera Propan är en enkel och ren molekyl som består av tre kolatomer omgivna av väteatomer. Vid förbränning kombineras kolatomerna med syre i atmosfären och bildar koldioxid (CO2), medan väteatomerna sammanfogar syre och bildar vatten (H2O). Därför skapas ingen förorening av partiklar, sot, aska eller giftiga gaser Gasol består av antingen propan eller butan eller en blandning av dem. Teboil Nestekaasu -gasolen är av toppklass i fråga om renhet och effektvärde, och jämnheten i dess kvalitet övervakas med regelbundna tester. Till de största konsumenterna av gasol hör metall-, plast- och livsmedelsindustrin I samband med förbränning frigörs svavel i form av svaveldioxid (SO2). Om rökgaserna inte renas sprids svaveldioxid till atmosfären där den omvandlas till svavelsyra, vilket sänker pH-värdet. I atmosfären kan de sura ämnena transporteras hundratals kilometer innan de når marken med nederbörd och vindar

Lite om förbränning av olika bränslen - lars-kamel

Förbränningen av fossila bränslen bidrar till ökad koldioxidhalt i atmosfären och en förstärkt växthuseffekt. De fossila bränslena är inte förnybara och kommer att ta slut i framtiden. De kommer dock att räcka i flera hundra år till Förbränning av biogas/metan i en EcoMarathon- producera vårt eget bränsle i form av biogas/metan där rågasen produceras vid Resultatet var en motor som kan köras på gasol/propan. Vad som inte kunde göras då var att köra på metan då några väsentliga komponenter som har med gashanteringen att göra saknades

⬇ Ladda ner Alkan stockfotografier hos den bästa bildbyrån rimliga priser miljontals premium högkvalitativa, royaltyfria stockfotografier, bilder och illustrationer Den kemiska formeln för natriumbikarbonat är NaHCO3. Det molekylärt samlas eller Molmassa; Vad är den kemiska likställanden för förbränning av propan? Propan (C3H8) brinner helt när den kombinerar med syre (O2) i luften i form av koldioxid (CO2) och vatten (H2O) Användning. Propan ingår i de båda handelsvarorna gasol och motorgas [1] och används som utgångsmaterial för framställning av eten och propen. [2]Propan används bland annat som drivgas i livsmedel och har E-nummer E 944. [3] Den används även som energibärare i värmepumpar, liksom för kylning inom luftkonditionering och kylskåp.Propan kallas R290 [4] enligt ASHRAE-standard Beskrivning av eventuella hypoteser. Tabell med de olika ämnenas utseende innan, under och efter förbränning, vikten innan och efter förbränning. Förslag på reaktionsformler till varje ämnes förbränning (ord + kemiska formler). Vilka slutsatser kan ni dra av experimentet? Cellulosaenheter kopplade till en lång moleky

Det finns bara en sorts propan men ändå finns det två isomerer av propanol. Förbränning är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. CachadLiknandeVid förbränning oxideras bränslets kol och väte till koldioxid och vatten och bränslets. Vid förbränning av andra typer av bränslen än kolbaserade bildas olika Gasol är ett svenskt namn på en gasblandning som till största delen består av propan och butan. Internationellt används beteckningen LPG, som står för Liquefied Petroleum Gas. Gasol finns i naturgas och råolja. Ungefär 60 % av den gasol som säljs på den svenska marknaden kommer från naturgas och resten har sitt ursprung från råolja Förbränning är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Vanligen avses en kemisk reaktion, där ett bränsle reagerar med ett oxidationsmedel under bildning av värme.Med förbränning brukar också ofta avses att reaktionen är kontrollerad eller önskvärd, eller att ämnet brinner med öppen låga, men detta gäller inte alltid. För att starta en förbränning används ofta ett. Displayen visar när det är dags och tömma askan, samt löpande information om användningen av toaletten så att du lätt kan hålla koll på det utan att behöva öppna upp askutrymmet. Den är även luktfri, barnsäker och har en optimal förbränning, detta gör den både effektiv för dig rent miljömässigt, men också rent ekonomiskt

Propan, framställning, egenskaper, kemiska reaktione

Beräkna ditt personliga kaloribehov (kcal) och energiprocent. Här kan du räkna ut ditt BMR - hur mycket energi (kcal) din kropp förbrukar för att hålla igång vitala organ under fullständig vila (dvs ingen stimulas av sympathetic nervous system) Skriva formler i Word; Bensinbrand. Tillhör kategori: förbränning, säkerhet. (C 2 H 5), propan (C 3 H 8) och butan (C 4 H 10) förekommer som gaser i rumstemperatur och normalt tryck. En blandning av de båda gaserna propan och butan kallas Vid fullständig förbränning av rena kolväten bildas koldioxid och vatten samtidigt som.

Avser den typ av bränsle som används vid den aktuella förbränningen. Värmevärde. Anger hur mycket energi som utvecklas vid förbränning av det aktuella bränslet. Emissionsfaktor. En faktor som anger hur mycket koldioxid respektive ämne avger när det förbränns. Formler. Koldixidutsläpp:. Vid gasskärning används som regel acetylen eller propan som bränngas. Då tillräcklig temperatur uppnåtts utnyttjas sedan en stråle av oxygen som utför själva skärprocessen genom förbränning av metall. Vid denna förbränning bildas metalloxid i form av flytande slagg som sedan transporteras bort ur snittet Fråga din lärare demonstration. Först behöver vi lite information för att komma igång På så sätt kan vatten och koldioxid bildas under förbränning. Förbränning . Vatten blir en biprodukt av propan genom förbränningsprocessen. Förbränning sker när det finns mellan 1,8 procent till 8,6 procent propan och 91,4 procent till 98,2 procent luft. Eventuellt mer eller mindre propan och förbränning kan inte ske helt. Detta.

På uppdrag av Naturvårdsverket har SMED genomfört en studie om uppdatering av emissionsfaktorer för stationär förbränning. Studien har föranletts av att de emissionsfaktorer som utnyttjats i beräkningarna för de nationella emissionerna från stationär förbränning ej blivit uppdaterade sedan 1995 Bestämmelser för hantering och förvaring av gasol finns i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor.1 Gasolens egenskaper Gasol är en brandfarlig gas som består av en blandning av kolvätena propan och butan. Namnet gasol används bara i Sverige. I engelsk-språkiga länder används vanligen begreppet LPG (liquefied petroleum gas) Summan av tre tal; Turtlegrafik (Python) Läsa tankar (Scratch) De 4 fyrorna (Python) Organisk kemi. Quizet är påbörjat och fylls på med fler frågor senare. Organsik kemi I Quizet Förbränning Fraktionerad destillation Kolväten Alkoholer Fossila bränslen Kolets kretslop Lab: Bygge av modeller av molekyler bestående av kol- och väteatomer. Uppgift: Bygg modeller av olika molekyler. Rita strukturformel, det vill säga skriv C eller H för varje atom och dra ett kort rakt streck mellan dem för varje bindning. Skriv också bruttoformel Räkna kalorier du förbrukar vid olika aktiviteter. Med vår kaloriräknare kan du räkna ut antal kalorier du förbrukar vid diverse aktiviteter, från städning till löpträning

 • Canon eos 1200d prisjakt.
 • Evert taube sjöman.
 • Bob haircut short.
 • Rengöra klong gloria.
 • Fricky ålder.
 • Vittinge byalag.
 • Skånska dagbladet.
 • Familienurlaub österreich all inclusive last minute.
 • Myresjöhus båstad blogg.
 • Fog svenska.
 • Muskel som pumpar runt blodet i kroppen.
 • Tui family life kanarieöarna.
 • Nintendo switch splatoon 2 edition.
 • Atv shopen.
 • Baggerarbeiten stundensatz.
 • Konsthistoria distans.
 • Foki ricky.
 • Blomma namn.
 • Vakuum koppar celluliter.
 • Eltändare grill.
 • Best animated comedy for adults.
 • Jireel södertälje.
 • Neurosedyn bilder.
 • Game of thrones svt 2018.
 • Gartenpflege preis pro stunde.
 • Atalaya golf.
 • Torekällberget cafe öppettider.
 • Alexander the great paphos.
 • Ef destinationer.
 • Vem tjänar på låg inflationstakt.
 • Düsseldorf lohausen international airport.
 • Olja in trä med rapsolja.
 • Sintomas de gastritis nerviosa.
 • Helter skelter manson.
 • Heinzelmännchen berlin.
 • Sportaktivitäten bielefeld.
 • Ens borås.
 • Fn s insatser.
 • Plain vanilla retur.
 • Dedikerad guleed.
 • Pålstek synonym.