Home

Etiska modeller dödshjälp

Dödshjälp och eutanasi Etik och moral Religion SO-rumme

Etiska frågor om eutanasi och dödshjälp handlar till stor del om rätten att själv få bestämma över sin egen död. Med begreppet dödshjälp menas i nutida debatt en avsiktlig handling som avser att hjälpa en patient att dö på hans eller hennes uttryckliga begäran Etisk analys. Begäran om dödshjälp bygger på önskan att undvika outhärdlig smärta och lidande till följd av en dödlig sjukdom. Det råder ingen tvekan om att smärta och lidande kan föda önskan om en snar död. När man tränger in i problematiken finner man dock påfallande ofta,. På etiska grunder går det att argumentera för dödshjälp ur både ett utilitaristiskt och rättighetsperspektiv. I rapporten används liberala rättighetsargument för att styrka varför dödshjälp borde tillåtas. Avslutningsvis skisseras en svensk modell för dödshjälp Aktiv dödshjälp: Här dödar man en person som ber om att slippa livet, genom medicin eller gift. Det här anser Kristendomen är fel, man säger att det bara är Gud som får ta ett liv. Man har ett särskilt människovärde och att avsluta det ligger inte i personens egen hand utan livet ska avslutas när Gud anser att det ska vara slut pliktetik - dödshjälp 2015-03-10 Pliktetik jenek I mitt etiska exempel så är det en 85 år gammal man som heter Evert, som är trött på att leva då hans hela familj dött och han tar på sig skulden till detta

Analys av det etiska problemet med dödshjälp. Förespråkare för konsekvensetiken, och då menat utilitarismen, hade säkerligen sagt att det är upp till den som vill ha dödshjälp att undersöka konsekvenserna eftersom det är riktigt om en handling har överskott av gott enligt konsekvensetiken medicinsk-etiska råds rapport, Dödshjälp: En kunskapssammanställning, diskuteras centrala termer och definitioner, beskrivs olika modeller för laglig dödshjälp som förekommer och sammanfattas rättsläget i Sverige. Olika attityder till dödshjälp i samhället redovisas Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har utgitt en stor rapport om dödshjälp. I starten, under Sammanfattning, s. 12, understrekes det at En viktig förutsättning för en saklig och fördjupad debatt kring komplexa etiska frågor är en enhetlig terminologi med tydliga definitioner. Dessverre svikter Smer på begge punkt Passiv dödshjälp. Passiv dödshjälp innebär att livet förkortas genom att man undviker medicinska och tekniska hjälpmedel för att hålla en döende person vid liv. [2] Passiv dödshjälp är ofta lagligt i västvärlden, [2] och praktiseras bland annat i Sverige på människor som ligger i till exempel koma eller som avstår från fortsatt behandling av en dödlig sjukdom

Ska aktiv dödshjälp betraktas som ett brott? I Sverige är eutanasi fortfarande olagligt, liksom i de flesta andra länder. Frågan har kommit att symbolisera ett av samtidens svåraste etiska vägval: Är livet heligt eller ska människor själva ha rätt att besluta när de ska dö?Per Ewert hävdar att mänskligt liv alltid har ett unikt skyddsvärde, men Torbjörn Tännsjö menar att det. De som ber om dödshjälp har högre utbildning, bättre socioekonomiska villkor och så vidare, säger Ingemar Engström, sakkunnig i Smer, till Dagens Medicin. Däremot finns det stöd för att patienter med depression kan vara överrepresenterade. Två olika modeller. Smer reder också ut begreppen och redogör för de olika modeller som.

Dödshjälp - Respek

Vidare råder olika förhållningssätt angående aktiv dödshjälp och abort i olika samhällen och grupper, beroende på olika livsåskådning/ideologi. Etiska resonemangsmodeller Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är. + Läs me

Made with an open mind. Man skulle kunna se detta som ett exempel där dygden rättvisa förekommer, eftersom man gör rättvisa åt den person som har tagit en annan människas liv, därmed uppnås en rättvisa, som kan anses vara en dygd och härhar vi en dygdetisk fördel med dödsstraff Laglig dödshjälp finns i dag i ett drygt tiotal länder och delstater runtom i världen. Framförallt är det två modeller, Oregon-modellen och Benelux-modellen, som används

Olika religiösa etiska modeller som präglar människor i ett samhälle samsas med olika typer av sekulära etiska modeller. Etiska utgångspunkter präglar lagstiftningen och naturligtvis pågår hela tiden en politisk kamp om vilken ideologi som ska släppas fram och som ska få sätta sin prägel på våra lagar Frågan om en legalisering av aktiv dödshjälp har beskrivits i Corren den 4/2. Sett utifrån den enskildes perspektiv tror jag att många tycker att människor själva skall ha rätt att avgöra. Etiska modeller - Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar m Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga Detta är på grund av att döda någon är ALLTID är fel, det spelar ingen roll hur deprimerad man är, hur ont man har, dödshjälp är att döda någon som lever. Undantag kan inte ges i specifika fall för då skulle det enligt pliktetiken vara ok för alla att ta självmord och det är inte bra för samhället

En video som diskuterar konsekvensetiken och hur effektiv den är att använda sig av. Jag pratar samt om olika koncept såsom prostition och dödshjälp utifrån. Etiska och sociala aspekter går i många fall in i var-andra och de behandlas därför oftast tillsammans i SBU:s arbete. Arbetet med etiska och sociala aspekter i projekt. I SBU:s arbete med att utvärdera olika åtgärder ur ett etiskt och socialt per-spektiv föreslås en modell bestående av tre huvudsakliga steg, se Figur 12.1

Religion: etik och moral uppgift. Hej! Du kan välja tre frågor ex dödsstraff, abort, dödshjälp. Till varje etisk fråga kan du visa att du har förstått och kan använda det tre mest vanliga etiska modellerna ex sinnelagsetik, konsekvensetik och pliktetik eller ev någon annan modell De etiska reglerna är uppdaterade 2017 efter beslut av Läkarförbundets fullmäktige. arrow_forward Ladda ner Sveriges läkarförbunds etiska regler som pdf arrow_forward Här kan du läsa mer om etik och ansvarsrådet EAR Egenföretagande läkare add_circl Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tog i slutet av 2016 initiativet till att göra en kunskapssammanställning om dödshjälp. Svenska Läkaresällskapet, som liksom Smer vill bidra till ett öppet och sakligt samtal om denna svåra och viktiga fråga, bedömer att kunskapssammanställningen är ett bra bidrag till detta samtal Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har nyligen publicerat en Kunskapssammanställning om dödshjälp, motiverat med att i uppdraget för Smer ingår att stimulera samhällsdebatten i angelägna medicinsk-etiska frågor och att ha rollen av förmedlande instans mellan vetenskapen, medborgarna och de politiskt ansvariga

Buddhismen är i sig självt en etisk modell då den syftar till att ge levnadsråd som för ett bra liv, snarare än att tiilfredställa en gud. Det handlar inte i första hand om rätt och fel utan snarare att vissa handlingar leder till bättre eller sämre effekter på karman Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Modeller för assisterad dödshjälp. Det finns idag i huvudsak två modeller som används för dödshjälp: Oregonmodellen (vilken bland annat förespråkas av medicinsk-etiska rådet), som tillämpas i ett antal amerikanska delstater, och den så kallade Beneluxmodellen som tillämpas i Belgien, Luxemburg och Nederländerna Andra modeller: Vissa länder, som har legaliserat dödshjälp, följer emellertid inte dessa modeller. I Kanada och Colombia är eutanasi lagligt, men terminal sjukdom är en förutsättning. I Schweiz är i sin tur assisterat döende accepterat, men patienterna måste däremot inte vara terminalt sjuka Olika modeller leder till olika konsekvenser. Även när det gäller motiven bakom patienternas begäran om dödshjälp ses skillnader. Rapporten innehåller inga ställningstaganden i frågan om dödshjälp bör tillåtas eller inte. Köp kunskapssammanställningen och ta del av forskningsresultat och statistik i sin helhet

Dödshjälp är i dag tillåtet i bland annat Nederländerna, enligt Statens medicinsk-etiska råd men länderna avviker något från dessa två modeller Etik, Moral och etiska dilemman Etik och moral Det finns ett filosofiskt område som handlar om hur vi agerar i olika dilemman - etiken ; Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Dödshjälp/eutanasi; Dödsstraff; 2. Samla argument för pliktetik, konsekvensetik, gumentation utifrån etiska modeller, • Dödshjälp och eutanasi - ska en person kunn Pliktetik.Pliktetiken menar Dödshjälp där en person lider extremt mycket skulle då inte vara okej enligt pliktetikerna, det skulle inte heller vara rätt att. Din förmåga att resonera och föra resonemang kring vardagliga moraliska dilemman, utifrån etiska modeller, till.

Allt fler länder legaliserar dödshjälp eller överväger att göra det. I Sverige är sex av tio svenskar för att dödshjälp ska bli lagligt men bland riksdagspartierna är intresset lågt Etiska Modeller: Pliktetiker: Viktigast att följa lagen, alltså att plikterna visar vägen och gäller alltid. Att ljuga, dödande, tortyr är alltid förbjudet Enligt vår mening kan istället skapas möjlighet till en tillräckligt sträng straffmätning för flertalet fall av mord genom att straff-skalan för det tidsbestämda straffet utvidgas

Låt mig gå - en rapport om hur dödshjälp bör införas i Sverig

 1. Etiska modeller problem. Etiska modeller - Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar Etiska resonemangsmodeller. Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika Etiska problem
 2. Dödshjälp (eutanasi) Dödsstraff; Genetik; Etiska frågor / Fakta : Länkar: Etik: moment i kursen filosofi på larare.at och Etik och moral (SO-rummet) Etiska frågor / Lärarhandledning : Klicka här. Etiska frågor / Innehållsförteckning : Introduktion
 3. Sinnelagsetik pliktetik och konsekvensetik Pliktetik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik by Johan Svahn on . Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hu.
 4. pliktetik - dödshjälp 2015-03-10 Pliktetik jenek I mitt etiska exempel så är det en 85 år gammal man som heter Evert, som är trött på att leva då hans hela familj dött och han tar på sig skulden till detta ; Pliktetik • = vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr) är ALLTID förbjudet

Frågan om aktiv dödshjälp splittrar Liberalerna. Barbro Westerholm är en av de som vill köra över partiledningen - och få till en statlig utredning Vi diskuterar klassiska etiska dilemman så som dödsstraff och dödshjälp. Huvudspåret är: och värderingar för att lära sig föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och lära sig använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt

Läkare om dödshjälp: Handlar om säkerhet. Målet om den man som dömts för dråp på sin svårt sjuka fru visar vilket omöjligt system vi har i dag, anser Barbro Westerholm (L), vars parti. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) aktualisera de frågan om utredning och införande av dödshjälp i Sverige 1992, 2008 och 2017. Varje gång le dde det till en samhällsdebatt som visa de att det i denna fråga råder delade meningar, mycket beroende på olika värden och infallsvinklar som väljer att avsluta sina liv med aktiv dödshjälp lider oftast av terminal sjukdom. De vanligaste diagnoserna där aktiv dödshjälp tillämpas är cancer, hjärt-kärlsjukdom och Amyotrofisk lateral skleros (ALS) (Statens medicinsk-etiska råd 2017) och det finns olika modeller att tillgå. Olika modeller för dödshjälp ETISKT DILEMMA. Ni ska nu välja ett etiskt dilemma att skriva om. Etiskt dilemma innebär att du tvingas ta ställning i en svår fråga där det inte finns några självklara rätt eller fel

Är det okej med dödshjälp?: De olika etikerna /

Etiska modeller - Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar De etiska riktlinjerna innehåller bestämmelser om bland annat att ge och ta emot gåvor eller andra ekonomiska förmåner, om att acceptera inbjudningar samt om bisysslor, anskaffningar. I slutet av 2017 publicerade Statens medicinsk-etiska råd en kunskapssammanställning om dödshjälp. För att få en bild av hur rapporten tagits emot samlades inlägg i medierna kring dödshjälp in. Överlag har mottagandet varit positivt från både motståndare och förespråkare för dödshjälp, konstaterar Kjell Asplund och medförfattare er, beskriver de olika modeller för laglig dödshjälp som förekom-mer och sammanfattar rättsläget i Sverige. Olika attityder till döds-hjälp i samhället redovisas. En genomgång av forskning och offent-lig statistik kring dödshjälp presenteras, där fokus ligger på Ore-gonmodellen men där även uppgifter från andra länder redovisas

pliktetik - dödshjälp Filosofiblogge

 1. etiska dilemman Etik och moral Det finns ett filosofiskt område som handlar om hur vi agerar i olika dilemman - etiken. Etiken har rötter många tusen år tillbaka i tiden. Etik och moral är i grunden samma sak. Etik härstammar från grekiskan medan moral härstammar från latinet och betyder sed eller sedvänja. E
 2. förtrogen med begreppet dödshjälp. Dessutom använder eleven det för konse-kvensetiken relevanta begreppet lidande. Begreppen dödsstraff och abort används för att formulera ett moraliskt di-lemma, således i ett relevant sammanhang, men preciseras inte närmare. Använder etiska modeller i relevanta sammanhan
 3. Två modeller för dödshjälp - men inte i Sverige. I Sverige finns det de som är för och emot att införa dödshjälp till dödligt sjuka patienter med svårt lidande. Statens medicinsk-etiska råd har under hösten sammanställt en rapport om läkarhjälp vid självvalt livsslut.

Dödshjälp - Mimers Brun

Syfte Undervisningen ska stimulera dig att reflektera över etiska förhållningssätt. Du ska få förståelse för ditt och andra människors sätt att tänka och leva. Undervisningen ska bidra till att du analyserar och tar ställning i etiska och moraliska frågor. Centralt innehåll Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens. Dödshjälp är i dag tillåtet i bland annat Nederländerna, Belgien, Luxemburg och i ett antal amerikanska delstater. Det finns två tillvägagångssätt vid dödshjälp - eutanasi och assisterat döende, enligt Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Men inget av dem är tillåtet inom svensk sjukvård

och etiska modeller Diskutera mer Diskutera mer kring etik och etiska frågor. Exempel på ämnen som eleverna kan diskutera och resonera kring: • Djuretik - har människan rätt att sätta sig över djuren och bestämma över deras liv? • Dödshjälp och eutanasi - ska en person kunna bestämma själv över när denne vill dö? Ska andr Abort, eller inte? Du skall icke dräpa, säger ett utav de tio budorden i Bibeln, vilka enligt kristna människor är ett slags förteckning över de tio viktigaste reglerna/normerna i människans liv; detta legitimerar normen som säger att det är förbjudet att döda, åtminstone ur en kristens synpunkt

Fråga om eutanasi (dödshjälp) kommer upp i debatten med jämna mellanrum. Beskriver du utförligt vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga I Sverige är inte dödshjälp i någon form laglig. Enligt Brottsbalken (Svensk Författningssamling 1962:700, kap 3) blir man skyldig till mord alternativt dråp om man uppsåtligen berövar en annan människa livet och kan dömas för det. I andra delar av världen där någon form av dödshjälp tillämpas dominerar två modeller Dödshjälp där en person lider extremt mycket skulle då inte vara okej enligt pliktetikerna, det skulle inte heller vara rätt att döda en diktator (som t.ex Hitler). Mottot Man ska aldrig döda är helt enkelt överordnat (viktigare än) eventuella goda konsekvenser av att döda någon Men det danska Etiska rådet håller hårt i nejet till dödshjälp. Hälsominister Astrid Krag, som är aktuell som partiledarkandidat i Socialiskt Folkeparti, har med anledning av undersökningarna som visar danskarnas positiva inställning till dödshjälp bett om ett yttrande från Etiska rådet i frågan

Laglig dödshjälp finns i ett drygt tiotal länder och delstater men i Sverige är debatten fortsatt allt för svart-vit. Det skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska råd på DN Debatt. Samtidigt har kunskapen inom området vuxit Etiska dilemman i äldres vardag Andra exempel: Tage har en demensdiagnos och bor på ett särskilt boende, likaså Elsa. Efter en tid finner de varandra,. ETISKA DILEMMAN OM DET VAR DU Åtta kortfilmer för högstadiet Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och plikteti Patrik Lindenfors & Christer Sturmark SEKULÄR HUMANISM förnuft, omtanke, ansvar Förbundet Humanisterna 58474_FriTankeForlag-SekularHumanism-rep1016 - Back - Perfect Binding FB 001 - LowRes_PDF - 2016.10.03. 14:16:04 - Blac Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har under ledning av Daniel Tarschys utrett frågan om självbestämmande vid livets slut (dödshjälp) under ett par års tid. Utredningen har lagt fram en rapport som rekommenderar regeringen att ta fram underlag för att kunna genomföra en lagstiftning som ger patienterna makt att bestämma själva vid livets slut, med samhällets stöd

 1. UPPGIFT ETISKA PROBLEM Ni ska i gruppen välja ett etiskt problem. Etiskt problem innebär att ni tvingas ta ställning i en svår fråga där det inte finns några självklara rätt eller fel. Med hjälp av t.ex. Internet, böcker och tidningsartiklar söker ni fakta och frågor som kommer att utgöra grunden för rapporten. Resultatet skall seda
 2. Dödshjälp ger egenmakt och värdighet. 2018-01-02 SVT. Debatt om dödshjälp: Inte svart eller vitt 2018-01-02 SVT. Två modeller för dödshjälp - men inte i Sverige. 2017-12-27 Dagens Medicin Assisterat döende kan användas som term 2017-12-19 Kristianstadsbladet. Tillåta dödshjälp inte att acceptera självmord. 2017-12-18 T
 3. Övergripande frågeställningar Hur kan man använda etiska modeller för att fatta beslut? Hur ställer sig de etiska modellerna till olika etiska frågor? Vad bedömer vi? Din förmåga att resonera och föra resonemang kring vardagliga moraliska dilemman, utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Pliktetik Vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr) är alltid.
 4. I Dödshjälp går författaren noga igenom flera välbekanta etiska teman: dödsbegreppet, det moraliskt felaktiga i att döda, informerat samtycke eller avslag, självmordets etik, dödsorsaker, livets okränkbarhet, distinktionen mellan aktiv och passiv dödshjälp och ofrivillig eutanasi. Han menar att det är svårt att rättfärdiga en tydlig gräns mellan dödshjälp och andra brett.
 5. Dödshjälp : etiska och juridiska aspekter. Författaren lägger fram riktlinjer till en modell för lagliga principer för dödshjälp. Han avslutar med att försvara modellen mot vanliga protester, till exempel att kontrollen inte kommer att fungera eller att dödshjälpen missbrukas

Hållbara argument både för och emot dödshjälp - Läkartidninge

Dödshjälp - Wikipedi

För eller emot dödshjälp? Humanistern

 1. I Dödshjälp går författaren noga igenom flera välbekanta etiska teman: dödsbegreppet, det moraliskt felaktiga i att döda, informerat samtycke eller avslag, självmordets etik, dödsorsaker, livets okränkbarhet, distinktionen mellan aktiv och passiv dödshjälp och ofrivillig eutanasi. Han menar att.
 2. Läkare om dödshjälp: eutanasi och assisterat döende, enligt Statens medicinsk-etiska råd (Smer). men länderna avviker något från dessa två modeller
 3. dödshjälp kan leda till ett lättare liv för människan, i alla fall när det gäller den senare delen av livet, och därför bör tillåtas som en mänsklig rättighet (Bergström & Boréus 2000:96). 4 1.4 Metod För att uppnå syftet har jag försökt att med så bred grund som möjligt belysa olik
 4. Etik och etiska modeller : I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Kapitel: > Inledning (00:00 - 03: 32)<br> Pliktetik (03:33 - 07:02)<br.
 5. Etiska modeller - tre exempel. Uppgiften prövar följande del av kunskaravet Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller p
 6. Köp 'Dödshjälp : etiska och juridiska aspekter' nu. I Dödshjälp går författaren noga igenom flera välbekanta etiska teman: dödsbegreppet, det moralisk
 7. -sön 21 feb 2016 kl 17.00. Om klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, existentiella & politiska dilemman. Söndag 17.00. E-post

Granskar argument för och emot dödshjälp - Vårdfoku

Etik & moral Religionsfroknarna

Etiska teorier och normativ etik Etik och moral

 • Carom pool.
 • Canon powershot sx620 hs manual.
 • Honda nsr 125 1989.
 • Venezuela språk.
 • Dating kurs.
 • Iltaler.
 • Justin chambers.
 • Jon henrik fjällgren.
 • Koh samet bungalow.
 • Naprapatutbildning kostnad.
 • Staffordshire bullterrier valpar 2017.
 • Vr glasögon xbox one.
 • Mariaklocka.
 • Vad händer med ofrankerade brev.
 • Dyrkades i kanaan.
 • Namnlekar vuxna.
 • Kalev vattenpark.
 • George harrison todesursache.
 • Plånbok barn lindex.
 • Centiliter och gram lund.
 • A traktor höja hastighet.
 • Två grupper som är monofyletiska.
 • Jordbävning jakarta.
 • Codon amino acid.
 • Sims 3 1.69 crack.
 • Åsa avdic gift.
 • Rcg meppen gebrauchtmaschinen.
 • Optik ljus.
 • Atv fälgar 12.
 • Interflug absturz 1986.
 • Blg logistics standorte.
 • Färsk jäst.
 • Malmö dansakademi.
 • Easyjet ensamresande barn.
 • Spegelfilm clas ohlson.
 • Time care pool umeå.
 • Bönor i konserv.
 • Ord på m 7 bokstäver.
 • Vad betyder nestor.
 • Traditionalist islam.
 • N joy osternasen.